دلكوك

زيباترين اشعار فارسي

مــرده بــدم زنده شدم گريه بدم خنده شــــدم           دولــت عشــق آمد و من دولت پاينده شدم

ديــده سيـــر اســت مـــرا جـــان دلــير است         زهـــره شير اســت مـــرا زهره تابـنده شدم

گـفـت کـه ديوانه نهاي لايــق ايـن خانــه نهاي              رفـتم ديوانه شـــدم ســـلسله بندنـده شدم

گفت که سرمست نهاي رو که از اين دست نهاي              رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنـــده شدم

گفت کـه تـو کشته نهاي در طرب آغـشتـه‌نهاي             پــيش رخ زنـده کنش کشته و افکنده شدم

گفـت کـه تو زيـرککي مسـت خيــالي و شکي              گول شـدم هول شـدم وز همه برکنده شدم

گـفـت کـه تو شمع شدي قبله اين جمع شدي              جمع نيم شمــع نيــم دود پـراکــنده شدم

گـفـت که شيـخي و سـري پيـش رو و راهبري            شيخ نيـم پيــش نيم امــر تــو را بنده شدم

گفــت که با بــال و پـري من پر و بـالت ندهم            در هـوس بال و پرش بيپــر و پـرکنده شدم

گــفت مـرا دولــت نـو راه مـرو رنــجـه مـشو             زانک من از لطف و کرم سوي تو آينده شدم

 گفـت مـرا عشق کـهن از بر مـا نــقل مـــکن            گــفتــم آري نکنــم ساکن و باشنـده شدم

چشمه خورشـيد تويــي سايـه گـه بيد مــنـم             چونـک زدي بر سر من پست و گدازنده شدم

تابـش جان يافــت دلـم وا شد و بشکافـت دلم                اطـلــس نو بافت دلم دشمن اين ژنده شدم

صــورت جـان وقـت سحـر لاف هميزد ز بـطر             بــنـده و خربنــده بدم شاه و خداونده شدم

شـکـر کـند کاغــذ تـو از شـکر بــيحــد تـو             کــآمد او در بــر مـن با وي مانــنده شــدم

شکر کند خـاک دژم از فـلـک و چـرخ بـه خم              کــز نظــر وگردش او نـورپـذيـرنـده شــدم

شـكر کند چــرخ فـلک از ملک و ملک و ملک              کــز کــرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شکـر کند عـارف حـق کـز هـمــه برديم سبق              بــر زبــر هفــت طــبق اختر رخشنده شدم

زهـره بـدم مـاه شـدم چرخ دو صـد تاه شــدم              يـوسف بـودم ز کنون يوســف زاينــده شدم

از تـوام اي شهره قمــر در من و در خــود بنگر             کــز اثــر خـنـده تو گلـشـن خنـدنده شدم

باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان              کــز رخ آن شـاه جهـان فرخ و فرخنده شدم

  مولوي  
 ttp://360.yahoo.com/profile-.VAX4aw3erR_s_v_k8ez_tRR
My E-mail: faraz.m66@gmail.com  
نوشته شده در شنبه 1387/03/25ساعت توسط فراز|


تـاب بنفــشه مي دهــد طــره مشـک سـاي تـــو       پـرده غنـچـه مـي درد خـنــده دلگشـاي تو

اي گل خوش نسيــم من بلـبـل خويش را مســوز       کز سر صدق ميکنـد شب همه شـب دعـاي تو

من کــه ملــول گشتـمي از نفـــس فرشتـگـــان        قـــال و مقــال عـالمي مي کـشـم از براي تو

دولـت عشـق بين که چـون از سر فقـر و افـتـخـار        گوشــه تاج سلــطنت مي شــکـنـد گداي تو

خرقـــه زهــد و جـام مـي گرچه نه در خور همند        ايـن همـه نقــش مي زنـم از جهـت رضاي تو

شــــور شـراب عـشـق تـو آن نفســم رود ز ســر       کـاين ســر پرهــوس شـود خـاک در سراي تو

شـاه نشيـن چشــم من تکـيه گـه خيــال توسـت       جاي دعــاسـت شـاه من بـي تـو مـباد جاي تو

خوش چمني است عارضت خاصه که در بهار حسن       حافـظ خوش کلـام شد مرغ سخـن سـراي تــو

 حافظ

http://360.yahoo.com/profile-.VAX4aw3erR_s_v_k8ez_tRR

My E-mail: faraz.m66@gmail.com

نوشته شده در یکشنبه 1387/03/19ساعت توسط فراز|


  ديرسـت كه دلــدار پيــامي نفرســتـاد                     ننـوشــت سـلامي و كـلامي نفرستاد
صد نامـه فرسـتادم و آن شــاه سـواران
                    پــيــكي ندوانيد و سلامـي نفرستـاد
 سوي من وحشـــي صفت عقل رمـــيده
                  آهــو روشـي كـبـك خرامـي نفرستاد
دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست
                وز آن خط چون سلسله دامي نفرستاد
فرياد كه آن ساقي شــكر لـب سرمسـت
                 دانست كه مخـمورم و جـامي نفرستاد‏
چندان كـه زدم لاف كرامـات و مقامـات
                 هيـچـم خبر از هيـچ مقـامي نفرستاد
حافظ به ادب باش كه واخواسـت نباشـد
                  گــر شــاه پـيـامي بغـلامـي نفرستاد

حافظ

 

http://360.yahoo.com/profile-.VAX4aw3erR_s_v_k8ez_tRR

My E-mail: faraz.m66@gmail.com

 

نوشته شده در جمعه 1387/03/10ساعت توسط فراز|


تـــن آدمــــي شريــف اســـــت بـــــــه جان آدمـيـت  نـــه همـين لبــــاس زيباســت, نشـان آدمــيت

اگر آدمــي به چشــم است و دهـان و گـــوش و بينـي  چـه مــيــان نــقــش ديــوار و مـيـان آدمـيـت

خور و خواب و خشم و شهوت است و جهل و ظلمـت        حـيـــوان خــبــر نــدارد زجـــهــان آدميــت

بــــه حقـيـقــــــــت آدمي باش و گــــر نـه مرغ باشــد   کـــه همــيـن سخــن بگويـد, به زبـان آدميـت

اگــر ايـــن درنــــــــده خويـي, زطـبـــيعــــتـت بميرد       هــمـه عــمــر زنـــده باشــي, بـه روان آدميت

رسـد آدمـي به جايـــي کـه بـه جــــــز خـــــــدا نـبـيند       بنـگر کــه تـا چــــه حــد است, مـکـان آدميت

طيــــــران مرغ ديــــــدي, تو زپـــــاي بنـــد شــهـوت       بـــدر آي تــــا بـبـــيـنـي, طـيــران آدمـيــت

نه بيان فضـل کردم, کــــه نصيــــــحــت تــو گــــفـتــم       هــــم از آدمـــي شــنــيـديــم, بــيـان آدميـت

سعدي

 

http://360.yahoo.com/profile-.VAX4aw3erR_s_v_k8ez_tRR

My E-mail: faraz.m66@gmail.com

 

نوشته شده در جمعه 1387/03/03ساعت توسط فراز|مطالب پيشين
» ای غایب از نظر به خدا می سپارمت
» Bahramshop.ir
» تا تو با منی
» دلکوک 5 ساله شد
» ترنج
» خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد
» دگرباره بشوریدم
»  در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم
» تو را می خواهم
» از دوست داشتن

Design By : Pars Skin